Posts

ТЕМА 5: АЛГОРИТМИ, ПРОГРАМИ И СОВЛАДУВАЊЕ НА АЛГОРИТАМСКО РАЗМИСЛУВАЊЕ ПРЕКУ ИГРА

ТЕМА 4: ОНЛАЈН ЖИВЕЕЊЕ

ТЕМА 3: МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

ТЕМА 2: РАБОТА СО ТЕКСТ

ТЕМА 1: ИНФОРМАТИКА, КОМПЈУТЕР И ДРУГИ ИТ РЕСУРСИ

TEMA 6: ВОВЕД ВО C++

ТЕМА 5: КРЕИРАЊЕ НА ПРОГРАМИ

Почетна